Hindamine

Hindamine

Me hindame ja valime juhi kandidaate väga põhjalikult.

CV analüüs

Teie haridus ja töökogemus aitavad meil hinnata Teie ettevalmistuse ja kogemuse vastavust pakutavale tööle. Kui me leiame, et see töö võiks Teile sobida, palume Teil täita isiksuse küsimustik ja kutsume Teid intervjuule.

Telefoni/video intervjuu
Telefoni või videovestluses täpsustame tööpakkuja ootusi ja Teie teadmiste, oskuste ja kogemuse vastavust pakutavale tööle. Uurime, milliseid teadmisi ja oskusi Te olete oma töös rakendanud. Vestlus kestab 20-40 minutit.

Teine intervjuu
Kandidaatidega, kelle kogemus vastab hästi pakutavale tööle, viime läbi tööintervjuu, kus selgitame tema tugevusi viies valdkonnas.

  • Töömotivatsioon. Selgitame Teie iseseisvuse, enesearengu, suhtlemise ja teiste juhtimise motivatsiooni.
  • Valdkonna tundmine. Selgitame Teie valdkonnatundmise sügavust ja ulatust, valdkonna tehnoloogiate tundmist ja nende tulevikuarengute mõistmise oskust.
  • Kognitiivne võimekus. Küsime, kuidas Te lahendate probleeme, mõistate ja selgidate protsesse ja nähtusi ning kuidas kasutate andmeid oma otsuste tegemisel.
  • Innovaatilisus. Küsime, milliseid uusi ideid või lahendusi Te olete oma töös leiutanud ja rakendanud. Uurime, milline on Teie loomingulisuse ja riskijulguse määr ning eelistatud keskkonnad loominguliseks tegevuseks.
  • Eestvedamine. Selgitame Teie kommunikatsiooni ja eestvedamise oskusi  meeskonnatöös ja suhtlemisel teiste meeskondadega.
  • Kultuuri sobivus. Selgitame, kuidas Te lahendate koostöö ja konkurentsi vastuolusid, suhtute läbipaistvusse ja tulemustest sõltuvalt eristamisesse.

Intervjuu kestab umbes 60 minutit.

Kolmas intervjuu
Tööandjale esitame kandidaadid, kelle haridus- ja töökogemus vastab kõige paremini pakutavale tööle. Tööandja intervjuu on enamvähem sarnase struktuuriga nagu eelmine intervjuu. Teil on siin hea võimalus uurida lähemalt pakutava töö vastavaust Teie ootustele.

Valikuotsus
Intervjuudes kogutud hinnangute põhjal valib tööpakkuja välja sobivaima kandidaadi. Seejärel lepime kandidaadiga kokku talle taustauuringu tegemises.

Taustauuring
Taustauuringul selgitame praeguse ja varasemate tööandjate ja kolleegide hinnanguid kandidaadi töökäitumise, töömotivatsiooni, kognitiivse võimekuse, innovaatilisuse, eestvedamise ja kultuuri sobivuse kohta.

Lõppotsus
Kui taustauuringu tulemused kinnitavad intervjuude põhjal antud hinnanguid, tehakse kandidaadile tööpakkumine.