Hindamine

Me hindame ja valime tippjuhte väga põhjalikult ja täpselt lähtudes iga konkreetse ettevõtte ja tippjuhi rolli spetsiifikast, mistõttu anname soovitatud kandidaadile 100%-lise garantii.

CV analüüs

Teie haridus ja töökogemus aitavad meil hinnata Teie ettevalmistuse ja kogemuse vastavust pakutavale tööle. Kui me leiame, et see tippjuhi töö võiks Teile sobida, palume Teil täita isiksuse küsimustik ja kutsume Teid intervjuule.

Telefoni/video intervjuu
Telefoni või videovestluses täpsustame tööpakkuja ootusi ja Teie teadmiste, oskuste ja kogemuse vastavust pakutavale tööle. Uurime, milliseid teadmisi ja oskusi Te olete oma töös rakendanud. Vestlus kestab 20-40 minutit.

Teine intervjuu
Kandidaatidega, kelle kogemus vastab hästi pakutavale tööle, viime läbi tööintervjuu, kus selgitame Teie tugevusi peamiselt kuues kompetentsis.

  • Produktiivsus. Selgitame Teie töökust, eesmärkide seadmist ja tulemuslikkust.
  • Probleemilahendamine. Selgitame, kui nutikalt Te lahendate probleeme, mõistate ja selgitate protsesse ja nähtusi ning kuidas kasutate andmeid otsuste tegemisel.
  • Erialane kompetents. Selgitame valdkonnatundmise sügavust ja ulatust ning tehnoloogia arengute tundmist.
  • Loovus. Selgitame, milliseid uusi ideid või lahendusi Te olete oma töös leiutanud ja rakendanud. Uurime, milline on Teie loomingulisus ja eelistatud keskkond loovaks tegevuseks.
  • Eestvedamine. Selgitame koostööoskusi suhtlemisel oma ja teiste meeskondadega, riskijulgust ja inspireerimisoskust.
  • Kultuuri sobivus. Selgitame, kuidas Te lahendate koostöö ja konkurentsi vastuolusid, suhtute lojaalsusesse, läbipaistvusesse ja eristamisesse.

NB! Me kohandame ja täiendame eeltoodud kompetentse vastavalt ettevõtte ja tippjuhi rolli spetsiifikale. Te leiate need üldistatult otsingu kuulutuses lõigust “Sobival kandidaadil on …”

Intervjuu kestab 40-60 minutit.

Kolmas intervjuu
Tööandjale esitame kandidaadid, kelle haridus- ja töökogemus vastab kõige paremini pakutavale tööle. Tööandja intervjuu on enamvähem sarnase struktuuriga nagu eelmine intervjuu. Teil on siin hea võimalus uurida lähemalt pakutava töö vastavust Teie ootustele.

Valikuotsus
Intervjuudes kogutud hinnangute põhjal valib tööpakkuja välja sobivaima kandidaadi. Seejärel lepime kandidaadiga kokku talle taustauuringu tegemises.

Taustauuring
Taustauuringul selgitame praeguse ja varasemate tööandjate ja kolleegide hinnanguid kandidaadi töökäitumise, töömotivatsiooni, probleemilahendamise, loovuse, eestvedamise ja kultuuri sobivuse kohta.

Lõppotsus
Kui taustauuringu tulemused kinnitavad intervjuude põhjal antud hinnanguid, tehakse kandidaadile tööpakkumine.