Artiklid

Eesti ettevõtete kasvu pärsib nõukogude nõrkus

,

Eesti börsi- ja eraettevõtete puhul torkab silma, et nõukogu rolli nähakse enamasti formaalsena, eeskätt juhatuse ja omanike otsuseid heaks kiitvana, mitte aga sisulise otsustajana. Ja see on tõsine nõrkus.

Riigi jõukust suurendab kõige rohkem innovatsioon. Seetõttu peaks Eesti ettevõtete kasv põhinema valdavalt innovatsioonil. Paraku enamasti see nii pole, kuna isegi välisomanduses olevates Eesti ettevõtetes on innovatsiooni roll väike ja 2020. aastal oli see koguni langenud võrreldes 2009. aastaga, kinnitab Tartu Ülikooli teadlaste uuring, rääkimata siis kodumaistest ettevõtetest.

Innovatsioonis mahajäämuse põhjustena nähakse vähest rahastust, ülikoolide ja ettevõtete nõrka koostööd ja oskustööjõu nappust, kuid täiesti tähelepanuta on jäänud ettevõtte nõukogu roll. Tegelikult on nõukogul innovatsioonis määrav roll, mille asjatundlik ja vastutustundlik täitmine võibki meile innovatsioonis soovitud läbimurde tuua.

Asutajate kontroll
Eesti börsi- ja eraettevõtete puhul torkab silma, et nõukogu rolli nähakse enamasti formaalsena, eeskätt juhatuse ja omanike otsuseid heaks kiitvana, mitte aga sisulise otsustajana. Üheks põhjuseks võib olla see, et paljudes ettevõtetes on asutajad ühtlasi ka juhatuse liikmed, mistõttu nad peavad ennast palju kompetentsemaks võrreldes ettevõtet sügavuti mittetundvate nõukogu liikmetega ja nii nad ei näe nõukogust suurt kasu.

Seetõttu on asutajad jätnud endale kontrolli ettevõtte juhi valimise ja enamushäält omavate nõukogu liikmete määramise üle, mis tähendab seda, et asutajad tegelikult kontrollivad nõukogu otsuseid ehk on jätnud nõukogule formaalse rolli.

Asutajate kontroll võib anda väga häid tulemusi, mida kinnitab näiteks Google’i edulugu, kuid tegelikult on see väga riskantne valik, kuna asutajate kontroll enamasti piirab suuremate investeeringute saamist ja seetõttu vähendab ettevõtte väärtuse kasvu 20–50 protsenti (kusjuures kontrolli negatiivne mõju suureneb ettevõtte eaga), võrreldes ettevõtetega, mille asutajad on loobunud kontrollist ja andnud nõukogule sisulise rolli ettevõtte juhtimisel.

Kiire laienemine
Formaalse nõukoguga piirdumise teiseks põhjuseks võib olla asutajate valitud kiire laienemise strateegia, lootuses, et „võitaja võtab kõik“, mistõttu ettevõte investeerib väga palju laienemisesse, ja kuna see strateegia on mitmeks aastaks paigas, pole nõukogus millestki sisulisest rääkida. Tegelikult on ka see liialt riskantne valik, kuna kiire laienemine enamasti küll suurendab ettevõtte käivet, mitte aga kasumlikkust ehk vähendab ettevõtte konkurentsieelist.

Kiire laienemise eeskujuks tuuakse sageli ekslikult Amazon.com’i, mõistmata, et tema edu on põhinenud edukatel innovatsioonidel ja alles seejärel kasvul, mitte aga vastupidi. Seega laienemise ja innovatsiooni valikud ongi just need küsimused, mille paremale lahendamisele saab nõukogu sisuliselt kaasa aidata.

Sisuline nõukogu
Asutaja kontrolli säilitamine ja formaalse nõukoguga piirdumine on õigustatud erandina ainult siis, kui austaja on erakordselt andekas ja on parim radikaalsetes innovatsioonides, nagu näiteks Jeff Bezos või tandem Larry Page ja Sergey Brin.

Kui asutajad pole erakordselt andekad, pole formaalse nõukoguga piirdumisele ühtki head põhjendust ja nii on igati õige anda nõukogule sisuline roll ettevõtte juhtimisel, sh juhatuse valimisel, kasvu ja innovatsiooni investeeringute otsustamisel.

Sisulise rolli edukas täitmine eeldab nõukogult väga head innovatsiooni, hindamise ja koostöö kompetentsi ning selget mandaati omanikelt.

Innovatsiooni kompetents
Innovatsiooni kompetents põhineb valdkonna tehnoloogiate tundmisel ja innovaatilisel mõtlemisel, mis võimaldavad avastada uusi ärivõimalusi ja leiutada suure kasuteguriga äriideid. Kui nõukogu liige ei tunne ettevõtte tehnoloogiaid, ei saa ta asjatundlikult hinnata uudseid ideid ja innovatsioone, investeeringute kasumlikkust ja riske ega teha ka õigeid innovatsiooni otsuseid.

Nõukogu liikmete innovatsiooni kompetentsi tõstab oluliselt see, kui nad on samal ajal ka mõne teise ettevõtte nõukogus või juhatuses, kusjuures selline positiivne mõju ettevõtte käibe kasvule ja kasumlikkusele on seda suurem, mida keerukam ja määramatum on keskkond ehk mida olulisem on innovatsioon ettevõtte konkurentsivõime suurendamisel.

Mitme ettevõtte juhtimises osalemise suur kasutegur pole üllatav, kuna erinevate ettevõtete tegevuse nägemine erinevates valdkondades võimaldab nõukogu liikmetel näha innovatsiooni valdkonnaülese suurema pildina ja mõista palju paremini kriitilisi detaile innovatsioonis.

Nõukogu innovatsiooni kompetentsi tõstab ka see, kui nõukogus on mitmekülgsem valdkonnatundmine, kuna erineva hariduse ja töökogemusega nõukogu liikmed nõustavad juhatust erinevate valdkondade ja tehnoloogiate vaatevinklist ja tõstavad seeläbi oluliselt ettevõtte innovatsioonide radikaalsus.

Edu radikaalsetes ehk tehnoloogiaid põhimõtteliselt muutvates innovatsioonides on aga äärmiselt tähtis, kuna radikaalsed innovatsioonid suurendavad ettevõtte kasumlikkust ja väärtust palju enam võrreldes täiustavate innovatsioonidega.

Hindamise kompetents
Juhatuse liikmete valimisel ei ole peamised mitte nende teadmised, oskused ja kogemus, vaid nende võimed ja põhiväärtused, kuna need ennustavad juhi innovaatilisust. Seetõttu peab iga nõukogu liige teadma, mis on juhi innovaatilisuse tähtsamad eeldused, ja mõistma piisavalt hästi nende olemust ja avaldumist juhi käitumises, et saada aru hindamisekspertide antud hinnangutest.

Nii peaks iga nõukogu liige aru saama, mis on metakognitiivse mõtlemise võime, analüüsivõime, kujutlusvõime, dominantsus, introvertsus, idealism, ausus ja teiste austamine, kuna need eeldused ennustavad juhi innovaatilisust.

Hindamise kompetents on eriti oluline juhatuse esimehe valimisel, kuna ettevõtte juhi mõju ettevõtte väärtuse kasvule ajas pidevalt suureneb ja selles vale valik põhjustab väga suurt kahju mitmeks aastaks. Tuntumaid halvad näited on siin Hewlett-Packard Carly Fiorinaga, General Electric Jeff Immeltiga ja Microsoft Steve Ballmeriga, mis tegelikult räägivad rohkem nõukogust kui et juhtidest, kuna vigade ahel algas nõukogust.

Koostöö kompetents
Lisaks juhatuse liikmete valimisele loovad nõukogu liikmed lisaväärtust peamiselt nelja tegevusega: juhatuse nõustamise, maine kujundamise, välise suhtlemise ja ressursside toomisega.

Innovatsioonis tähendab see seda, et nõukogu nõustab juhatust ettevõtte kasvu, innovatsiooni ja investeeringute valikutes, tutvustab ettevõtte innovatsioone avalikkusele ja oma võrgustikele, toob nõukogusse innovatsiooni parimaid praktikaid ja vahendab parimate investorite, teadlaste, inseneride jt kontakte. See eeldab nõukogu liikmetelt väga head koostööoskust nii juhatuse kui ka võrgustikega.

Nõukogu nõustab juhatust parimal viisil, kui ta teeb seda iteratiivses koostöös. Sellises kordavas ja sügavuti minevas koostöös sõnastavad nõukogu ja juhatus esmalt küsimused, mis vajavad nõukogus otsustamist. Seejärel analüüsib juhatus need küsimused põhjalikult läbi ja töötab välja paar-kolm lahendust. Teisel sammul esitab juhatus lahendused nõukogule aruteluks ja tagasiside saamiseks, kuid mitte veel otsuste tegemiseks.

Siis juhatus täiendab ja täpsustab lahendusi ning lisab vajadusel uue lahenduse. Ja alles kolmandal sammul arutatakse ühiselt läbi sõelale jäänud lahendused ja otsustatakse neist parim. Selline sisuline koostöö nõukogu ja juhatuse vahel erineb nagu öö ja päev formaalsest nõukogust ja võimaldab nõukogul päriselt oma rolli kanda innovatsioonis juhatuse nõustamisel ja abistamisel.

Mandaat omanikelt
Niisiis toob innovatsioonis läbimurde see, kui ettevõtte asutajad ja teised omanikud päriselt mõistavad, et nende kompetents, olgu see nii suurepärane kui tahes, ei ole innovatsioonis pikaajalise edu saavutamiseks siiski piisav võrreldes nõukoguga, kellel on mitmekülgne valdkonnatundmine. Selline teadmine võiks julgustada omanikke määrama nõukogusse selliseid liikmeid, kel on väga hea innovatsiooni, hindamise ja koostöö kompetents.

Innovatsioonis kompetentset nõukogu on omanikel põhjust usaldada ja nad saavad nõukogule anda selge rolli ja vastutuse innovatsioonis – valida võimalikult innovaatiline juhatus ja teha temaga väga head koostööd selleks, et järjepidevalt suurendada innovatsioonide kasumlikkust ja ettevõtte väärtuse kasvu.
Kas tahad alati teada, kui Äripäev sel teemal kirjutab? Kasuta Minu Äripäeva ja vali märksõnad, mida oma personaalses uudiskirjas näha tahad.

Artikkel ilmus Äripäev Online'is, mai, 2023.

Vaata kõiki artikleid